The Witcher 2 – Ciri – Think Movies

The Witcher 2 - Ciri - Think Movies

“The Witcher 2″: le prime immagini del nuovo look di Freya Allan nei panni di Ciri